Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Etne kommune er administrativt organisert etter 2 nivå modellen.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar. Han har tett samarbeid med folkevalde og med tilsette. Rådmannen har administrativt ansvar for å iverksette dei vedtak som blir tatt av politikarane og utvikle Etne kommune til ein berekraftig og framtidsretta organisasjon og eit godt service- og tenestetilbod til ibuarane i kommune.
Kommunalsjefen er rådmann sin stedfortredar og har rådmann sin mynde. Kommunalsjefen har lineansvaret for følgjande 5 einingar: skule- barnehage, Helse-og sosial, kultur, pleie-omsorg og Tenesterådgjeving. Rådmannen har lineansvaret for følgjande 4  einingar: Utvikling, Drift- og vedlikehald,  Tenestorget, IKT og  Økonomi. 

 Einingsleiarane har sjølvstendig budsjettansvar og personalansvar for si eining.

Rådmannen:
Rådmann
Kommunalsjef

Utvikling:
Plan
Landbruk
Byggsak
Miljøvern
Reiseliv- bygdeturisme
Kart- og oppmåling

Drift- og vedlikehald:
Kommunal veg
Kommunale byggningar
Grøntareal
Vann- og avløp

IKT:
Drift- og vedlikehald av kommunen sine elektroniske system

Tenestetorget:
Informasjon/saksbehandling
Sekretærtenester for dei politiske utvala
Post/arkiv
Utleige av kommunale bygg
Administrering av sal- og skjenkeløyve

Pleie-omsorg:
Sjukeheim
Heimesjukepleie
Bufelleskap
Heimehjelp
Matombering

Kultur:
Barne- og ungdomsarbeid
Idrett
Lag og organisasjonar
Kulturskulen
Bibliotek
Musealt arbeid
Kulturvern
Kunstformidling
Stadnamnsaker

Tenesterådgjeving:
Pedagogisk rådgjevar
SLT - koordinator

Helse:
Helsetenester
Helsesenteret (lege, fysioterapi, ergoterapi, helsesøster, psykisk helse, jordmor)
Bufellesskap/miljøtenesten
Frislivsrettleiar

Fyktingingetenesta
Koordinerande eining (barnehage, skule, helse, sosial)

Intekommunalt helsesamarbeid

Sosial:
Nav (kommunal del)

Skule- barnehage:
Enge skule
Skånevik skule
Enge barnehage
Rygg barnehage
Skånevik barnehage

Frå 01.07.15 vart barneverntensta i Etne og Vindafjord kommune samla til eit felles barnevern for dei to kommunane. Administrasjon og kontor er lagt til Vindafjord og med det føl også ansvaret for arkivet.

Som følge av dette er arkivansvaret for barnevernet i Etne overdratt til Vindafjord kommune.

 Organisasjonskart

 

 

 

 

Laster...